[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%2826%2C26%2C26%2C0.20%29%22%2C%22background-image%22%3A%2217%22%7D%7D”][vc_column][vc_custom_heading text=”Algemene voorwaarden brandhout-winkel.nl” font_container=”tag:h1|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van – of een bestelling plaatst via – onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Indien u onze Website bezoekt raden wij u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.Definities

1.1 Brandhout-Winkel.nl: handelend onder de naam van Peter Darimont, gevestigd te Waasmunster en ingeschreven onder registratienummer BE0890.291.635.

1.2 Website: de website van Brandhout-Winkel.nl, te raadplegen via https://www.Brandhout-Winkel.nl en alle bijbehorende (sub)domeinen.

1.3 Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een Overeenkomst aangaat met Brandhout-Winkel.nl.

1.4 Zakelijke klant: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een Overeenkomst aangaat met Brandhout-Winkel.nl.

1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Brandhout-Winkel.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Brandhout-Winkel.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Consument of Zakelijke klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Brandhout-Winkel.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Brandhout-Winkel.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website, en in andere van Brandhout-Winkel.nl afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brandhout-Winkel.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Brandhout-Winkel.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Brandhout-Winkel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De afbeeldingen op de Website van onze producten zijn slechts indicatief. Uiteraard staat Brandhout-Winkel.nl te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde producten

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument of Zakelijke klant van het aanbod van Brandhout-Winkel.nl en het voldoen aan de daarbij door Brandhout-Winkel.nl gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Consument of Zakelijke klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brandhout-Winkel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument of Zakelijke klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument of Zakelijke klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Brandhout-Winkel.nl het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst 

5.1 Zodra de bestelling door Brandhout-Winkel.nl is ontvangen, stuurt Brandhout-Winkel.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Brandhout-Winkel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website en in andere materialen wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Indien niet aanwezig, zal de levering opnieuw worden aangeboden met een vaste kost van 50 €.

5.4 De genoemde levertermijn is een indicatie. Brandhout-Winkel.nl stelt alles in het werk om binnen de indicatietermijn te leveren. Indien Brandhout-Winkel.nl de producten niet binnen de termijn kan leveren, doet Brandhout-Winkel.nl dit uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk is stelt Brandhout-Winkel.nl Consument of Zakelijk klant daarvan tijdig in kennis. Consument of Zakelijke klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Aflevering vindt plaats op de begane grond. Aflevering over grind of onverharde wegen is niet mogelijk. Wanneer de klant dit toch verwacht van de chauffeur en daardoor het artikel weigert worden de kosten van het retour sturen doorberekend aan de klant. De kosten voor het retour sturen zijn €85,- inclusief BTW. Het restant wordt binnen 5 werkdagen teruggestort, mits het artikel in de oorspronkelijke onbeschadigde staat verkeert.

5.6 Leveringen door tuinpoorten en over drempels is mogelijk op risico van de klant, wanneer de chauffeur dit niet mogelijk acht en daardoor het artikel weigert worden de kosten van het retour sturen doorberekend aan de klant. De kosten voor het retour sturen zijn €85,- inclusief BTW. Het restant wordt binnen 5 werkdagen teruggestort, mits het artikel in de oorspronkelijke onbeschadigde staat verkeert.

5.7 Brandhout-Winkel.nl raadt Consument of Zakelijke klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.8 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument of Zakelijke klant.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Brandhout-Winkel.nl behoudt zich, ten opzichte van Zakelijke klant het eigendom van de geleverde goederen voor. Totdat de volledige betaling bij Brandhout-Winkel.nl binnen is, blijven de goederen eigendom van Brandhout-Winkel.nl.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Brandhout-Winkel.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Alleen de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Consument. Eventuele door Consument betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Consument zullen bij retour van de gehele bestelling aan Consument worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Indien Consument meer heeft gedaan dan redelijkerwijs nodig, is Brandhout-Winkel.nl gerechtigd kosten in rekening te brengen of, indien het product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending te weigeren.

7.3 Consument kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Brandhout-Winkel.nl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Brandhout-Winkel.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij het product wenst te retourneren, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden naar het adres zoals dat vermeld staat op het verzendlabel.

7.4 Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Consument.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • Die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Consument,

7.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Consument of Zakelijke klant dient betalingen aan Brandhout-Winkel.nl volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Brandhout-Winkel.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Brandhout-Winkel.nl duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Consument of Zakelijke klant ter beschikking gesteld.

8.2 Indien Consument of Zakelijke klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.3 Bij niet tijdige betaling is Consument of Zakelijke klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Brandhout-Winkel.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Brandhout-Winkel.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Brandhout-Winkel.nl, fabrikant of importeur aan de Consument verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument of Zakelijke klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Brandhout-Winkel.nl daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Brandhout-Winkel.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument of Zakelijke klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument of Zakelijke klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Indien Consument of Zakelijke klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Brandhout-Winkel.nl, kan hij bij Brandhout-Winkel.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Brandhout-Winkel.nl geeft Consument of Zakelijke klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Brandhout-Winkel.nl binnen drie werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Consument of Zakelijke klant.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Brandhout-Winkel.nl verwerkt de persoonsgegevens van Consument of Zakelijke klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 12.Aansprakelijkheid

12.1 Het bestelproces op de Website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien Consument of Zakelijke klant desondanks invulfouten maakt aanvaardt Brandhout-Winkel.nl geen enkele aansprakelijkheid.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Brandhout-Winkel.nl jegens Zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 Aansprakelijkheid van Brandhout-Winkel.nl jegens Zakelijke klant, voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Brandhout-Winkel.nl jegens Zakelijke klant, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brandhout-Winkel.nl.

12.5 De aansprakelijkheid van Brandhout-Winkel.nl jegens Zakelijke klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke klant Brandhout-Winkel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Brandhout-Winkel.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Brandhout-Winkel.nl in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brandhout-Winkel.nl meldt.

12.7 In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Brandhout-Winkel.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Brandhout-Winkel.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.8 Aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten aanzien van consumenten voor zover wettelijk toegestaan.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Brandhout-Winkel.nl gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Brandhout-Winkel.nl

Ommegangsdreef 84
B 9250 Waasmunster

webshop@brandhout-winkel.nl

BTW nummer: BE0890.291.635[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Informatief” use_theme_fonts=”yes”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”][/vc_column][/vc_row]